Button to close the main navigation menu

Milena Kwiatkowska